Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní poradenský tým

 • Lenka Kolmanová

Vloženo: 9. září 2009

Zobrazeno: 2125×

Školní poradenský tým

Program poradenských služeb, konzultační hodiny

Ve škole zajišťujeme pro žáky a jejich zákonné zástupce poradenské služby zaměřené zejména na

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Kdo tvoří školní poradenský tým?

Pracovníci poskytující poradenské služby

 • výchovný - kariérový poradce, koordinátor inkluze: Ivana Šteflová
 • školní metodik prevence, speciální pedagog: Mgr. Martina Kamenářová
 
 
 
kontakt
konzultační hodiny
(dle vzájemné domluvy i v jiném vyhovujícím termínu)
prostory
pro poskytování poradenských služeb
Ivana Šteflová
Výchovný a kariérový poradce
 
 
komunikační systém Komens 
        v aplikaci Bakaláři
 
 
601 328 466
Po 10:20 – 11:05
kabinet VP
sborovna
Mgr. Martina Kamenářová
Školní metodik prevence
Speciální pedagog
 
komunikační systém Komens
          v aplikaci Bakalář
 
 
728 088 021
Čt 9:25 – 10:10
 
učebna 4. tř. sborovna

Další pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým

 • vedení školy
 • třídní učitelé 
 • učitelé ostatních předmětů
 • Tým duševního zdraví Kutnohorsko            
 
kontakt na PPP SK - pracoviště Kutná Hora​
 
Jakubská 83
284 01 Kutná Hora
tel.č.: 327 311 362
email: pppkh@mybox.cz
www.pppstredoceska.cz
                               

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání