Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekty a tradiční akce školy

 • Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. září 2013

Zobrazeno: 14145×

Projekty a tradiční akce školy

 •  Olympiády a jiné vědomostní soutěže
 •  Dopravní výchova a soutěž
 •   Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
 •  Recitační soutěž
 •  Sportovní soutěže
 •  Tematické exkurze
 •  Třídní výlety
 •  Kulturní představení
 •  Besedy - spolupráce s rodiči
 •  Den otevřených dveří, ukázkové hodiny
 •  Plavecký výcvik
 •  Lyžařský kurz
 •  Ekologický pobyt Chaloupky
 •  Zájmové kroužky
 •  Redakce školního časopisu Kecka
 •  Sportovní den
 •  Dětský den
 •  Karneval
 •  Mikulášský den
 •  Vánoční besídky
 •  Vánoční akademie
 •  Vánoční koncert v kostele
 •  Akademie prvňáčků
 •  Slavnostní loučení s 9.tř.
 •  Spolupráce přivítání občánků, představení pro důchodce
 •  Akce Žákovského parlamentu (barevné dny, dětský den, Halloween, Májový ples, výstavy,   velikonoční jarmark, ...)
 •  Pasování prvňáčků na čtenáře a následné povýšení čtenářů, rytířské ostruhy,  šlechtické tituly
 •  Nominace - Galerie Laureátů
 •  Slavnost knihy - v místní knihovně
 •  Projektový den Den knihy
 •  Návštěva místní knihovny, spolupráce s Městskou knihovnou v  Kutné Hoře
 •  Spolupráce s CŠK (Centrum pro školní knihovny)
 •  Klub knihomolů aneb školní rok s knížkou - projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni
 •  Spolupráce s GASK Kutná Hora
 •  Projekt EU Peníze školám
 •  Projekty všeobecné primární prevence
 •  Učíme se společně - partnerství tříd
 •  Adaptační program pro žáky VI. třídy
 •  Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
 •  Projekt Zdravé zuby
 •  Projekt M.r.k.e.v. (ekologická výchova na školách)
 •  Akce podporující enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu ( projektový den Den Země, projekt S odpady hravě, Ekocentrum Vlašim a další)
 •  Sběr kaštanů  a žaludů pro zvířátka z Obory Žehušice
 •  Sběr starého papíru
 •  Projekt Recyklohraní -  třídění odpadu na škole
 •  Zlatá nit - jak se můžeme na Slunce dívat z různých úhlů pohledu
 •  Projekt Multipolis - "Přemýšlíme o lidech" - multikulturní, občanská a rodinná výchova
 •  Projekt Planeta Země 3000
 •  Spolupráce se sdružením Pod horami (činnosti zaměřené na prosazování principů trvale   udržitelného rozvoje, ochranu životního prostředí a krajiny,  nové projekty a programy   s regionální tématikou a programy zaměřené na ochranu památek a kulturních hodnot)
 •  Projekt Čas proměn
 •  Projekt Příběhy bezpráví
 •  Projekt Cesta tam a zase zpátky - Tvrz Malešov
 •  Projekt Záložka do knihy spojuje školy / Záložka do knihy spája školy - cílem projektu je   navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství
 •  Junior Achievement - projekt zaměřený na příležitosti získávání a rozvoj pro úspěšný start   do reálného života a na trh práce
 •  Energetická gramotnost aneb Bez energie to nejde - projekt vznikl za podpory Fakulty   elektrotechnické ČVUT, společnosti ČEPS a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR   prostřednictvím programu EFEKT
 •  Volba povolání - návštěva Úřadu práce v Kutné Hoře
 •  Spolupráce se středními školami a odbornými učilišti (burzy, dílny, návštěvy bývalých žáků)
 •  Ochrana člověka za mimořádných událostí
 •  Spolupráce s dobrovolným sborem hasičů Malešov
 •  Dobročinné akce (různé charitativní sbírky)
 •  Finanční vzdělávání - projekt ČSOB

 

 

 

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání