Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k zápisu do I. třídy na školní rok 2024/2025

Vloženo: 11. prosince 2016

Zobrazeno: 318×

Vážení rodiče,
 
v naší škole proběhne zápis do první třídy ve dnech
 
 9. dubna 2024 (út)   od 13:00 do 16:00
 10. dubna 2024 (st)   od 12:00 do 16:00
 
S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, a pokud máte možnost vytisknutí, i vyplněný tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 
Tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vyplňují zákonní zástupci i v případě, že budou žádat o odklad školní docházky.
 
Již v době zápisu je nutné doložit pro odklad povinné školní docházky potřebné náležitosti:
 
1. Žádost o odklad povinné školní docházky (viz. příloha)
2. Doporučení školského poradenského zařízení
3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 
 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 
 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání