Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dokumenty ke stažení_vzory žádostí

Vloženo: 31. srpna 2016

Omlouvání nepřítomnosti žáků

 

Absenci s uvedením důvodu omlouvají zákonní zástupci nejlépe již první den nepřítomnosti žáka ve škole, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti přes komunikační systém BAKALÁŘI. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, bude kontaktován třídním učitelem. V odůvodněných případech bude škola vyžadovat omluvenku od dětské lékařky.

Odchod žáka druhého stupně z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě žádosti (omluvenky) zákonného zástupce buď prostřednictvím školního komunikačního systému s dodatkem: PŘEBÍRÁM PRÁVNÍ ZODPOVĚDNOST, nebo v listinné podobě (viz vzor na školním webu Ke stažení – Dokumenty ke stažení).

Odchod žáka prvního stupně z vyučování před jeho ukončením je možný pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

Žáka uvolňuje z vyučování na pět pracovních dnů třídní učitel, na delší dobu ředitel školy (viz školní web Ke stažení - Dokumenty ke stažení).

Žádá-li žák úlevy v hodinách Tv, předloží písemnou omluvu podepsanou zákonným zástupcem či lékařem vyučujícímu Tv, omluvenku předloží před začátkem vyučovací hodiny.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání