Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní poradenský tým

 • Lenka Kolmanová

Vloženo: 9. září 2009

Zobrazeno: 765×

Školní poradenský tým

Program poradenských služeb, konzultační hodiny

Ve škole zajišťujeme pro žáky a jejich zákonné zástupce poradenské služby zaměřené zejména na

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Kdo tvoří školní poradenský tým?

Pracovníci poskytující poradenské služby

 • výchovný - kariérový poradce, koordinátor inkluze: Ivana Šteflová
 • školní metodik prevence, speciální pedagog: Mgr. Martina Kamenářová
 
 
 
kontakt
konzultační hodiny
(dle vzájemné domluvy i jiný vyhovující termín)
prostory
pro poskytování poradenských služeb
Ivana Šteflová
Výchovný a kariérový poradce
 
 
601 328 466
 
kabinet VP
sborovna
Mgr. Martina Kamenářová
Školní metodik prevence
Speciální pedagog
 
728 088 021
 
 
učebna 3. tř. sborovna

Další pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým

 • vedení školy
 • třídní učitelé             
 
kontakt na PPP SK - pracoviště Kutná Hora​
 
Jakubská 83
284 01 Kutná Hora
tel.č.: 327 311 362
email: pppkh@mybox.cz
www.pppstredoceska.cz
                               

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání