Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Housenky

 • Mateřská škola

Vloženo: 15. září v 12:48

Zobrazeno: 35×

Třída Housenky

 

Základní charakteristika třídy Housenek

Děti od 5 let patří do třídy Housenek, která je zaměřena zejména na přípravu dětí pro vstup do ZŠ. Dbáme na všestranný a harmonický rozvoj každého dítěte, snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti, zaměřený na potřebnou oblast.

 

Obecné cíle roku

Dobrá adaptace dětí

 • rozvoj samostatnosti v oblasti sebeobsluhy a dodržování základních hygienických pravidel
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti
 • rozvoj hudebních, výtvarnýchh i pravocnch dovedností
 • získávání správných životních návyků a postojů v oblasti etické výchovy, osvojování a dodržování pravidel
 • osvojení poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí
 • osvojování si elementárních poznatků o živé i neživé přirodě a ochraně životního prostředí
 • získávání povědomí o současnosti i historii Malešova a okolí
 • prevence sociálně patologických jevů
 • seznamování se s lidskou prací a jejím významem

 

Organizace dne v MŠ

6:30 – 8:30        volné hry, ranní cvičení, možnost řízených činností

8:30 – 9:00        hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:00 – 9:20        pokračování v individuálních, frontálních  

                            i skupinových činnostech

9:20 – 11:30      příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:15    hygiena, oběd

12:15 – 12:30    příprava na odpočinek, četba nebo poslech pohádek

12:30 – 14:15    odpočinek, klidové činnosti (obě třídy)

                             třída č. II – program na přípravu dětí pro vstup do ZŠ

14:15-14:45       hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30    hry, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi,

                             případně pobyt na terase nebo zahradě

 

Uvedené časy jsou orientační, časové odchylky jsou tolerovány.

Je však nezbytně nutné dodržovat psychosociální a hygienické podmínky.

 

Témata roku

TVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, ve kterých jsou rozepsány cíle a očekávané výstupy, ze kterých si učitelky připravují jednotlivé tématické části - týdenní nebo 14 denní projekty.

Projekty jsou zařazovány dle aktuální situace, podmínek i přání dětí.

Integrované bloky: Pestrý podzim, Bílá zima, Zelené jaro, Zlaté léto

 

Umývárna

DSC_0002.JPG

 

Herna

V herně si děti hrají, zpívají, tancují, dramatizují pohádky, zdolávají překážkové dráhy, plní zábavnou formou každodenní aktivity dle třídního vzdělávacího plánu. Také zde mohou využívat interaktivní tabuli na plnění úkolů pro předškolní děti. Po obědě v herně děti odpočívají na lehátkách.

Všechny hračky, pomůcky i načiní jsou umístěné tak, aby o nich měly děti dobrý přehled, mhly si je samstatně půjčovat i uklízet. Tv nařádí - ribstoly, lavičky, švédská bedna, žíněnky, odpovídají zdravotnímu a bezpečnostním normám

DSC_0003.JPG

 

Knihovna

Denně je využívaná i obsáhlá dětská a učitelská knihovna, kterou stále průběžně doplňujeme o další tituly.

 

DSC_0005.JPG

Třída

Ve třídě i děti mohou vybrat z několika vzdělávacích a stolních her na rozvoj předškolních dovedností. U stolečku s dětmi tvoříme, malujeme, vystřihujeme a plníme pracovní listy pro snadný vstup do ZŠ. Třída slouží i jako jídelna, kde se učíme hygienickým návykům a správnému stolování.

DSC_0004.JPG

 

Šatna

 

DSC_0001.JPG

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání